Statuten & Reglementen

De statuten van WTC
 
Naam van de vereniging: W.T.C. (Weurtse Tennis Club )
Vestigingsplaats: Weurt
District: Gelderland.
 
Statuten
 
Naam en oprichtingsdatum.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam W.T.C. ( Weurtse Tennis Club ) en is opgericht op 24 oktober 1978.
 
Zetel.
Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Weurt.
 
Doel
Artikel 3.
1 De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
2 Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van de tennisspel;
   b. het vormen van een band tussen de leden;
   c. het maken van propaganda voor het tennisspel;
   d. het vertegenwoordigen van zijn leden tegenover de vereniging; Koninklijke Nederlandse Lawn
      Tennisbond ( hierna ook te noemen K.N.L.T.B. )
   e. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van
       de vereniging;
   f. het uitschrijven van – en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door
      de K.N.L.T.B. georganiseerde competitie;
   g. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
   h. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
   i. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen huishoudelijk reglement.
 
Leden.
Artikel 4.
1. De vereniging kent de volgende categorieën leden:
   a. Seniorleden;
   b. Ereleden;
   c. Leden van verdiensten;
   d. Juniorleden;
   e. Ondersteunende leden.
 
2. Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het
    verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoefenen of
    beoefend hebben.
 
3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en leden van verdiensten zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdiensten zijn benoemd bij besluit door de algemene ledenvergadering, opgenomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdiensten hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend met inachtneming van art. 8 lid 3.
 
4. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 
5. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen
 
6. Juniorleden en ondersteunende leden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd, met dien verstande dat zij:
   a. Geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben
       als bedoeld in art. 12 lid 4
   b. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.
 
Aanmelding en toelating
Artikel 5.
1 Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon, die de macht uitoefent over deze minderjarige.
 
2 Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.
 
3 Bij niet – toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 
4 Zij die op de zwarte lijst van de K.N.L.T.B. voorkomen of door het bestuur van de K.N.L.T.B. geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging zijn.
 
Einde van het lidmaatschap
Artikel 6.
1 Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
   a. Door het overlijden van het lid;
   b. Door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
   c. Door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet
      meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij
      de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
      niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
   d. Door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering,
       genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen,
       wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de
       vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
   e. Door verlies van het lidmaatschap van de K.N.L.T.B.;
 
2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slecht geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
 
3 Opzegging namens de vereniging geschiedt namens het bestuur;
 
4 Een opzegging in strijd met art. 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd;
 
5 Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten;
 
6 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 
7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 
8 In de gevallen genoemd in lid 1 onder a,c,d en e van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.
 
Schorsing
Artikel 7.
1 Leden die handelen in strijd met de statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal 4 weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 
2 Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting worden behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen
 
3 Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.
 
Contributie
Artikel 8.
1 De senior – en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
 
2 De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden – ondersteunende leden, ereleden en leden van verdiensten daaronder niet begrepen – een entreegeld moeten betalen.
 
3 Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior– en juniorleden te verlenen.
 
4 Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen senior – en juniorleden en betalen ereleden en leden van verdiensten de K.N.L.T.B. contributie, welke door de vereniging aan de K.N.L.T.B. wordt afgedragen.
 
Bestuur
Artikel 9.
1 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.
 
2 Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden en ereleden, alsmede leden van verdiensten. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbende bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de K.N.L.T.B. dispensatie is verleend.
 
3 De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door gekozenen in onderling overleg verdeeld.
 
4 De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het huishoudelijk reglement geregeld.
 
5 De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
 
6 Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 
7 Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overige bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.
 
8 Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 
9 Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 
10 Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd.
 
Taak en bevoegdheden van het bestuur
Artikel 10.
1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 
2 Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
   a. Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende
      goederen;
   b. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
3 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
   a. Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
   b. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
       verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
       derde verbindt;
   c. Het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij
      huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan
      1 jaar gebonden wordt
   d. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) krediet wordt verleend;
   e. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is
       begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
    f. Het aangaan van dadingen;
   g. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
       uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die
       rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de
       algemene vergadering kan, wat betreft sub. a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur
       tegen derden, dan wel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op
       het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft sub. c tot en met g
       bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.
 
4 Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
 
5 Het bestuur kan uit de senior – junior -. Ereleden en/of leden van verdiensten een of meer commissies instellen, waarvan de leden voor een periode van een jaar worden benoemd door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.
 
6 Over alles wat niet door de wet, statuten of (huishoudelijk) reglement is geregeld, beslist het bestuur.
 
Rekening en verantwoording
Artikel 11.
1 Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar
 
2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 
3 Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zij jaarverslag uit en doet, onder overleggig van de balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
 
4 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
 
5 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 
6 De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie
 
Algemene vergadering
Artikel 12.
1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 
2 Op de jaarvergadering, als bedoeld in art. 11 lid 3 komen onder meer aan de orde:
   a. De notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
   b. Het jaarverslag als bedoeld in art. 11 lid 3;
   c. Het verslag door de commissie, als bedoeld in art. 11 lid 4;
   d. De rekening en verantwoording, als bedoeld in art. 11 lid 3;
   e. De benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
   f. De vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
   g. De begroting van het volgend verenigingsjaar;
   h. De verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
   i. De verkiezing van de andere bestuursleden;
   j. de verkiezing van de commissies;
   k. Voorstellen van de zijde van het bestuur;
   l. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden;
 m. Wat verder ter tafel komt;
 
3 Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 
4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiend van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekenden zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig art. 13, of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
 
Bijeenroeping algemene ledenvergadering
Artikel 13
1 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.
 
2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.
 
Toegang en stemrecht
Artikel 14
1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van het tweede lid art. 7 –geschorste leden.
 
2 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 
3 Ieder senior – en erelid, alsmede lid van verdiensten van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft een stem.
 
4 Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.
 
Voorzitterschap – Notulen
Artikel 15
1 De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
 
2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
 
Besluitvorming
Artikel 16
1 Het te algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 
2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechts gevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 
3 Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste een/vijfde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig dan moet binnen veertien dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 
4 Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
 
5 Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 
6 Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming plaats.Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming ( waaronder niet begrepen is de tweede stemming ) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide personen is gekozen.
 
7 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 
8 Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
 
9 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 
10 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
 
Statutenwijziging.
Artikel 17.
1 De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
 
2 Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van het aantal leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 
3 Een statutenwijziging treedt niet in werking da nadat:
   a. Het bestuur van de K.N.L.T.B., door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te
       kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit, en
   b. Van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.
 
Ontbinding.
Artikel 18.
1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering;het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 
2 De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 
3 Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 
Huishoudelijk reglement.
Artikel 19.
1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.
 
2 Een ( huishoudelijk ) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten
 
Huishoudelijk regl.
 
Huishoudelijk reglement Weurtse Tennisclub
1. Algemeen
1.1. In dit reglement wordt de Weurtse Tennis Club (WTC) aangeduid als de “vereniging”.
1.2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
1.3. Het contributiejaar voor leden loopt van 1 januari tot en met 31 december. (Vastgesteld op de
      ALV van 22 januari 2007.)
1.4. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
1.5. Het domicilie van de vereniging is het secretariaat..
 
2. Rechten en plichten van leden
2.1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de
      schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en commissieleden.
2.2. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan het secretariaat op te geven.
2.3. De leden zijn verplicht de contributie van het komende verenigingsjaar in haar geheel te voldoen
       voor 15 december van het aflopende verenigingsjaar. De leden die de contributie niet op tijd hebben
       voldaan geven hiermee te kennen het lidmaatschap voor het nieuwe jaar te beëindigen.
       (vastgesteld op de ALV van 24 januari 2008)
 
2.4. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, geen bestuurs-, kas en andere
      commissievergaderingen zijnde, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te
      zijn.
 
2.5. Leden die lid zijn van een commissie en geen lid zijn van de tennisclub mogen niet mee beslissen
      omtrent geldelijke uitgaven. (Vastgesteld op de ALV van 22 januari 2001.)
 
3.Vergaderingen
3.1. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering danwel door jaarlijkse vaststelling van de vergaderdata door de voorzitter. Tot het bijeenroepen van een vergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg is gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. De voorzitter heeft in de vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
 
3.2. Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te kiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij het secretariaat van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring door minstens vijf leden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk een dag voor de algemene ledenvergadering. Indien een kandidaat wordt voorgedragen voor het voorzitterschap dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld.
 
3.3. Een besluit van of benoeming door de algemene ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig met inachtneming van artikel 16 lid 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee-derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen, en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.
 
3.4. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocaties door minstens vijf leden schriftelijk bij het secretariaat ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
 
3.5. Alle op de agenda van de vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in ieder geval van de algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.
 
4 Commissies
4.1. De algemene ledenvergadering kan een of meer commissies benoemen met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het bestuur, met uitzondering van de kascontrolecommissie, welke verantwoording verschuldigd is aan de algemene ledenvergadering. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en de verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies, met uitzondering van de commissie als bedoeld in art.11 lid 4 van de statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen, of al dan niet door anderen worden vervangen.
 
4.2. De commissie als bedoeld in art. 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
 
4.3. De commissie maken jaarlijks voor 1 december een beknopt verslag van de commissiewerkzaamheden.
 
4.4. Door de algemene ledenvergadering wordt voor de duur van een jaar een Technische Commissie (hierna aangeduid als TC) een Jeugdcommissie (JC) en een Beheercommissie (BC) gekozen, bestaande uit bij voorkeur een oneven aantal leden. Bestaat de commissie uit een even aantal leden, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend in geval van gelijk aantal stemmen. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de commissies.
 
4.5. De werkzaamheden van de TC bestaat o.a. uit:
 Het beoordelen en verzorgen van speelsterktes. (nieuwe leden);
 Het regelen en verzorgen van de competitie, zowel in de zomer als in de winter, alleen voor eigen  
     leden;
 Het regelen en verzorgen van het Open toernooi waar zowel eigen leden als leden van andere
     verenigingen aan deel kunnen nemen;
 Het regelen en verzorgen van het Veteranen toernooi waar zowel eigen leden als leden van andere
     verenigingen aan kunnen deelnemen;
 Het regelen en verzorgen van de clubkampioenschappen voor de eigen seniorleden met 
     verschillende onderdelen, zoals single, mixdubbel, dames - en herendubbel;
 Het regelen en verzorgen van winteractiviteiten voor eigen leden;
 Aanspreekpunt voor tennislessen voor seniorleden.
 Opleiding scheidsrechters;
 Opleiding vereniging competitieleider. (VCL)
 Coördinatie tennislessen jeugd – en seniorleden;
4.6. De werkzaamheden van de jeugdcommissie bestaan o.a. uit:
 Het informeren en stimuleren van de jeugd;
 Het organiseren van activiteiten voor de jeugd zoals competitie, clubkampioenschappen,
     gezelligheidstoernooien, gezelligheidsweekend, open dag;
 Het begeleiden van jeugd bij activiteiten;
 Het participeren in de organisatie van de tennislessen voor de jeugd.4.7. De werkzaamheden van de Beheercommissie bestaan o.a. uit:
 
 het toezien op het naar behoren plaats vinden van onderhoud en het gebruik van het hele 
     tenniscomplex c.a. en het daarop aanwezige materiaal.
 In de beheercommissie neemt een gedelegeerd bestuurslid deel.
4.8. De taken die behoren tot de operationele zaken zijn:
 Redactie WTC nieuws;
 Contactpersoon sponsorcommissie;
 Coördinatie van werkzaamheden uit te besteden aan derden;
 
5. Besluitvorming
5.1. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegengestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
5.2. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
 
5.3. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon die kandidaat gesteld is op de wijze als bij de statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemming, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd
 
6. Bestuur
6.1. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder gekozene is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij/zij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij/zij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn/haar stem; ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden (echter per jaar bij voorkeur nooit twee leden van het dagelijks bestuur) af volgens op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.
 
6.2. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredenen geschiedt in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
 
6.3. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij/zij vervangt, volgens rooster had moeten aftreden.
 
6.4. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van het alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
 
6.5. Schade aan de vereniging of een hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.
 
6.6. Het bedrag in artikel 10 lid 3 onder sub. C der statuten wordt gesteld op € 2.269,- per geval.(Vastgesteld op de algemene ledenvergadering 1998 ).
 
7. Verplichtingen van het bestuur
7.1. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:    
     Namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen; 
     Presentielijst en notulen van de algemene ledenvergadering en vergaderingen van het bestuur;
 De bezittingen en schulden van de vereniging; kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik
     korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
 Van de administratie van de namen en adressen van de leden moet aan ieder lid dat daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt.
7.2. Het bestuur zal bij het vervullen van de werkzaamheden geldende wet- en regelgeving in acht nemen en vereiste aanpassingen binnen de vereniging direct uitvoeren.
 
8. Aanmeldingsformulier
 
8.1. Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in art. 5 lid 1 van de statuten, dient in ieder geval
vermeld te worden: naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats geboortejaar en –datum.
 
9. Regels voor het organiseren van toernooien en niet geplande activiteiten. 
9.1. Niet geplande toernooien en activiteiten zijn toernooien en activiteiten die niet zijn opgenomen op de jaaragenda die is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van het betreffende jaar. De organisatie van een niet gepland toernooi of activiteit dient te gebeuren door en voor de leden van de Weurtse Tennis Club.
9.2. Om spontaan ontstane ideeën voor het organiseren van (nieuwe) activiteiten en toernooien ruimte te geven, zijn spelregels opgezet waarbinnen de mogelijkheid bestaat om deze toernooien en activiteiten te organiseren.
 
9.3. Het verzoek tot het organiseren van niet geplande toernooien en activiteiten dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
 
9.4. De datum waarop het toernooi of activiteit wordt georganiseerd zal worden afgestemd met de jaaragenda. De organiserende commissie kan een voorstel doen voor de datum bij het bestuur.
 
9.5. De uitnodiging aan de leden dient via het WTC nieuws te worden verspreid, dit om extra portokosten te vermijden.
 
9.6. In het clubhuis dient een aankondiging cq publicatie te hangen voor de leden met daarop vermeld de datum waarop het niet geplande toernooi of activiteit wordt georganiseerd en wanneer de banen tengevolge hiervan niet beschikbaar zijn. (aanvang - en eindtijd )
 
9.7. Tijdens het toernooi of activiteit dient er een baan beschikbaar te blijven voor recreanten.
 
9.8. Het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing of een niet gepland toernooi of activiteit georganiseerd wordt en wanneer.
 
(Artikel 9 is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 31 januari 2000.)
 
10. Gedragsregels
 
10.1. Als (commissie -) leden problemen hebben met een commissie of een commissielid, dan dient hierover contact te worden opgenomen met de voorzitter van de betreffende commissie.
 
10.2. Als een commissie of een lid een gesprek wil met het bestuur, dan dient hierover een afspraak te worden gemaakt met de voorzitter van de vereniging. Tevens dient te worden aangegeven wat de aanleiding en inhoud van het gesprek is.
 
10.3. Personen die geen lid zijn van WTC mogen niet alleen achter de bar. (Artikel 10 is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 22 januari 2001)
 
11. Slotbepalingen
 
11.1. Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement, zulks tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding.
 
11.2. Dit reglement kan worden gewijzigd op een ledenvergadering bij meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Zowel het bestuur als vijf leden gezamenlijk hebben het recht voorstellen tot wijziging te doen.
 
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 21 januari 1981
 
Laatstelijk gewijzigd op de ALV van 24 januari 2008.
 
Baanreglement
 
1. Speeltijd
De minimale speeltijd bedraagt 45 minuten. De klok op het groene talud geeft de enig juiste tijd aan ten behoeve van het afhangen. Wijzigingen van de speeltijden (bijvoorbeeld bij drukte) mag alleen door of namens het bestuur.
 
2. Spelen op kunstgras
Gelet op het behoud van het kunstgras en uw eigen veiligheid verzoeken wij u om bepaalde spelregels in acht te nemen. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het verboden of niet aan te raden om op het kunstgras te spelen. Zo kunt u bij regen in principe gewoon doorspelen, tenzij het te glad wordt. In andere gevallen beslist het bestuur of wordt er namens het bestuur een beslissing genomen.
 
3. Spelen mét label
Er mag alleen op de banen worden gespeeld als u uw label afhangt. Wanneer u zich als (jaar-) lid aanmeldt, wordt u automatisch lid van de KNLTB en ontvangt u het bijbehorende label. Daarnaast is er de gelegenheid om u tegen een gereduceerd tarief aan te melden als winter-parklid. Ook dan ontvangt u een label. Elk regulier lid mag een beperkt aantal keren per jaar een niet-lid inviteren (zie hoofdstuk 0).
 
Invitatielabels
 
Elk junior- en seniorlid van WTC mag een beperkt aantal keren per jaar een niet-lid inviteren. Hiervoor dient tegen betaling een invitatielabel bij de hiervoor geldende adressen te worden afgehaald. Welke adressen dit zijn, is vermeld op het publicatiebord bij het clubhuis (naast het afhangbord). Geïnviteerde personen dienen zich aan dezelfde regels te houden als leden van WTC
 
Parkreglement
 
1. Toegang tot park en clubhuis
Per gezin waarvan één of meer personen lid zijn van WTC wordt een sleutel verstrekt waarmee de poort van het park en deur van het clubhuis (met toegang tot hal en toiletten) kan worden geopend.
Hiervoor zijn de volgende regels van toepassing:
 
- Per sleutel dient een borgsom van € 7,00 aan WTC betaald te worden.
- De sleutel wordt uitgegeven aan een seniorlid uit het gezin of indien alleen een junior lid is, aan een ouder van het
   betreffende jeugdlid.
- Wanneer geen van de gezinsleden nog lid is van WTC, dient de sleutel bij de ledenadministratie van de vereniging te
   worden ingeleverd. De borgsom van € 7,00 wordt slechts dan door WTC terugbetaald.
- Bij verlies van de sleutel kan tegen betaling van € 7,00 een nieuwe sleutel worden gehaald bij de ledenadministratie van de vereniging. Bij inlevering van deze tweede sleutel wordt de borg van € 7,00 die bij de eerste sleutel is betaald, terugontvangen; de kosten van de tweede sleutel worden niet terugbetaald. Wanneer er geen andere leden aanwezig zijn, dient bij het verlaten van het park zowel het clubhuis als de poort te worden afgesloten.
Wanneer er geplande clubactiviteiten zijn, zoals open toernooien, competitie, clubkampioenschappen en dergelijke, dan worden het clubhuis en het park door de Beheercommissie afgesloten. 
Wanneer de banen in de winterperiode NIET bespeelbaar zijn als gevolg van de weersomstandigheden, dan is de toegangspoort tot het park gesloten. Zowel de banen als het clubhuis worden dan niet opengesteld. De noodzaak tot het sluiten van het park wordt door de beheercommissie in overleg met het bestuur bepaald. 2. Openstelling kleedkamers De kleedkamers in het clubhuis worden alleen opengesteld bij geplande clubactiviteiten, dit om gebruik van de kleedkamers voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn, te voorkomen.
 
3. Kleding
 
Het dragen van tenniskleding is wenselijk; het dragen van sportkleding is verplicht. 
Tennisschoenen zijn verplicht.
 
4. Stalling/parkeren vervoermiddel
 
Fietsen dienen in of bij de fietsenrekken te worden geplaatst. Auto’s dienen zoveel mogelijk op het daarvoor bestemde parkeerterrein te worden geparkeerd. De ingang van het park dient vrij te blijven in verband met toegankelijkheid van hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie).
 
5. Afval
 
Houd het complex schoon en vrij van rommel. Zorg ervoor dat al het afval terecht komt in de daarvoor bestemde afvalbakken en asbakken (ook kauwgom!).
 
6. Leeg goed
 
Breng alle flessen, glazen, kopjes en overige vaat terug naar de plaats van herkomst.
 
7. Tuinmeubilair
 
Tuinstoelen en –tafels mogen gebruikt worden. Zorg ervoor dat deze bij het verlaten van het park op de daarvoor bestemde plaats weer opgeslagen zijn.
 
8. Verlichting
 
Voor alle verlichting geldt: niet gebruiken als het niet nodig is, maar zeker niet vergeten de verlichting te doven wanneer deze niet meer nodig is. Dit geldt niet alleen voor de baanverlichting, maar ook voor de verlichting van het terras, de hal, de kleedkamers, de doucheruimten en de toiletten.
 
9. Algemeen
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van WTC.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 53492895

Tennisvereniging WTC Weurt

Sportlaan 22
6551 AZ Weurt

KVK-nummer

40144335