Notulen ALV 2018

16 januari 2019

Verslag ALV 2018  

CONCEPT
 
 Datum : 26 januari 2018
 Plaats : Clubhuis WTC te Weurt
 Aanwezig  : Zie onderaan
 Afwezig met kennisgeving : Zie onderaan
 Bestuur  : Monique Vos (vz.), Ann Vink (pm.), Anne-Marie Dennissen (secr.), Martijn Deppenbroek, Fred Nageld, Bart Nefkens, Peter Rengers
 
 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.       Opening
De Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn 21 stemgerechtigde leden aanwezig, het quorum is 24. Te weinig  om de 1e vergadering rechtsgeldig te laten zijn.  De eerste ALV wordt gesloten. 

 De 2e vergadering wordt geopend, genomen besluiten in deze ALV zijn rechtsgeldig.
 Mededelingen:
 -Er wordt stil gestaan bij het overlijden van het erelid Geert Peters. Volgens lief en leed protocol is er geïnformeerd bij de familie naar de wensen. Er is tijdens de dienst in het Crematorium een in memoriam uitgesproken door de voorzitter, er is gezorgd voor een mooi bloemstuk en er waren vele leden van de tennisclub aanwezig. De familie heeft dit erg gewaardeerd.
 -Het bestuur vindt het fijn om er weer te zijn  en om met deze ALV weer te delen met de leden. Het gevoel is wel dubbel omdat er donkere wolken boven de club hangen. 
 -Er zijn geen extra agendapunten. 
 
2.       Notulen Algemene Leden Vergadering 2017
De leden hebben het conceptverslag van de vergadering van 2017 bij de agenda ontvangen. 
Verslag wordt doorgenomen. 
 -pagina 8, punt 3; opmerking is niet meer relevant, in de aangepaste versie van Huishoudelijk Reglement van 2016 is dit niet meer opgenomen.
 -Overstap naar andere bank die rente op lopende rekening geeft; is uitgezocht door penningmeester.
 De mogelijke rente zou €37,- bedragen op jaarbasis. Echter het levert veel meer gedoe op met betalingen en incasso’s.  De opbrengst rechtvaardigt dit niet. 
 
 Met bovenstaande opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan de notulist.
 
3.       Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
4.       Terugblik 2017 bestuur
 
“Het gevaar van terugblikken is dat je zomaar achterover in de toekomst kunt vallen” Loesje
                               
Stand leden WTC
In 3 jaar tijd is er een verschil van 50 leden, dit is een zorgwekkende ontwikkeling!
 Oorzaken zijn vergrijzing van ons ledenbestand en blessures. De gevolgen zijn niet alleen financieel van aard (circa €5000,- aan contributie en minder baromzet) maar ook de vijver voor het vormgeven en meedoen aan activiteiten en zorg dragen voor vereniging wordt kleiner.
 Dit punt komt nog terug op de agenda.
 
Jeugd
Er zijn op dit moment 13 juniorleden.
Activiteiten van afgelopen jaar zijn:
  -Sjors Sportief in april
  -Sportief Beuningen op 22 september (sportdag voor groepen 7 van alle basisscholen in Beuningen)
-Uitwisseling met de jeugd van Lindenholt op 15-07 en 22-10
 
Vrijwilligers
De club heeft nog steeds commissies en vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen.
Bij een aantal commissies zijn mensen gestopt. Dit komt nog terug op de agenda.
 
 
Beheerderscommissie (BC)
De BC heeft zich ingezet om alles in en om het clubhuis en de bar draaiende te houden.
 Er zijn in april zonnepanelen op het dak gelegd. Schildersbedrijf Schoonderwoerd heeft de buitenkant van het clubhuis geschilderd. De dynamo van de lampen op baan 3 zijn vervangen. 
 
Groencommissie en de baanonderhoud commissie
Dank zij de de baan- en de groen commissies ziet ons park en de banen er spic en span uit. Alles ligt er netjes en goed onderhouden bij.
 
De toernooicommissies (17+ en 25+)
De beide toernooien hebben een goede bezetting gehad en een goede omzet gedraaid. Het 25+ heeft zelfs een vol toernooi gehad (mede dankzij TC Vormer waar een toernooi afgelast werd).
 
Activiteiten
-Nieuw initiatief is de Racketavond op donderdagavond, start is na competitie tot zomervakantie en na herfstvakantie tot december. Zomerperiode was goed bezet, najaar slecht bezet.
 -Pubquiz
 -Clubavonden; minimale opkomst van nieuwe tennissers. Wel een vaste trouwe kern.
 -Bokkentoernooi; is ondanks weinig deelnemers toch doorgegaan.
 -Bourgondische zondag, eerste keer verplaatst in verband met slecht weer, 2e keer niet doorgegaan door te weinig aanmeldingen
 -in april zijn leden uitgenodigd om te sparren over de wensen ten aanzien van de club. Dit als aanzet en voorbereiding om een nieuw beleidsplan te maken.
 -BTK had 7 deelnemers uit Weurt.
 De voorzitters van de Beuningse tennisverenigingen gaan om tafel om de doelstelling en uitvoering door te nemen.
 
 
Competitie 2017
VCL Wim Schalks heeft met verve afgelopen jaar zich ingezet voor de competitie, de voorjaarscompetitie, zomercompetitie en de najaarscompetitie.
 Er zijn verschillende teams kampioen geworden, teams van Marian Gerritsen, Marian Janssen, Richard Borgers en Willy Kuijpers.
 Wim Schalks deelt mee dat er een aantal regels gewijzigd zijn met de competitie.
 Het Winterhard(t) is een leuk toernooi om aan mee te doen, loopt van 4 november t/m 4 maart ’18. Op zaterdag of zondag speel je 1 wedstrijd van 1,5 uur, circa 6 wedstrijden in de gehele periode.
 In 2018 zijn er 4 teams op vrijdagavond (voorheen 2), op zaterdag 2 teams (voorheen 4) en de zomeravond competitie heeft 4 teams.
 
5.       Financieel jaarverslag 2017
De penningmeester neemt het woord. Er liggen verschillende inkijk exemplaren klaar om mee te lezen.
  Ondanks kostenreductie laat het jaarverslag tekorten zien.
 De verschillende posten worden nader toegelicht. Bij de inkomsten is er een daling van contributie en omzet bar, stijging van sponsorinkomsten. De uitgaven stijgen ligt. Afschrijvingen ook, ondermeer door de zonnepanelen.
 Op de vraag hoe het komt dat inkoop en omzet bar niet in verhouding zijn geeft Ann aan dat artikelen duurder geworden zijn en ook artikelen weggegooid (over de datum).
 
 
6.       Verslag kascontrole commissie
Erna Stelpstra neemt het woord namens de kascontrole, samen met Jacqueline v. Haren heeft ze de kascontrole uitgevoerd. Alles is gecontroleerd en zag er perfect uit. 
 De vergadering verleent decharge aan het bestuur. Met de complimenten aan Ann voor de boekhouding.
 
 
7.       Benoeming kascontrole commissie 2018
Jacky treedt af, Erna is herkiesbaar. Richard Borgers stelt zich beschikbaar voor de kascontrole commissie. Frans Engelaar is reserve.
 Dank aan de kascontrole commissie.
 
8.       Begroting 2018
Ann ligt de begroting op de verschillende onderdelen toe. Bij de inkomsten wordt voorzichtig begroot, behalve bij de contributie. Dit komt terug bij punt 9.
 Bij de uitgaven laten alle posten hetzelfde bedrag zien of een lichte stijging. Behalve bij de energie, door de zonnepanelen wordt hier op bespaard.
 Aan de vergadering wordt gevraagd de goedkeuring op de begroting uit te stellen totdat punt 9 van de agenda behandeld is. Hiermee wordt akkoord gegaan.
 
 
9.       Voorstel verhoging  contributie 2018
Bart neemt het woord en geeft een toelichting op 3 uitgewerkte scenario’s voor de contributie.
1. Ongewijzigde contributie                                                                     geraamde opbrengst  €13.725,-
 2. Verhoging senior naar €127,- /€23,- vrijwilligersbijdrage    geraamde opbrengst  €16.299,-
 3. Verhoging senior naar €135,- /+ inspanningsverplichting leden
       afkoopsom inspanningsverplichting €50,-                                   geraamde opbrengst €16.320,-

 Optie 1. Betekent een begrotingstekort en interen op het eigen vermogen. Dit zou onder de vastgestelde limiet van eigen vermogen komen en ALV moet dit accorderen.
 Over optie 2 en 3 wordt uitgebreid gediscussieerd en voor- en nadelen worden benoemd.
 
 
 De scenario’s worden in stemming gebracht. Niemand opteert voor optie 1.
 Na stemming wordt met ruime meerderheid optie 2 gekozen.
 Contributie senior wordt vastgesteld op €127,-
 Na het vaststellen van de contributie wordt ook de begroting voor 2018 goedgekeurd door de vergadering.
 
·         Seniorleden € 127,-
·         Ereleden € 0,-
·         Rustend lid € 20,-
·         Senior Dagstudent € 65,-
·         Junior leden 1e kind € 47,-
·         Junior leden 2e kind € 37,-
·         Junior leden 3e kind en volgende € 0,-
·         Vrijwilligersbijdrage seniorleden € 23,-
 
10.   Onderwerpen vanuit het bestuur
a.    Scenario’s voor de toekomst
 Het bestuur is zich aan het oriënteren in verschillende richtingen om de tennisfaciliteiten overeind te houden voor de Weurtse gemeenschap. Het huidige aantal senior leden van 117 is een minimum!
 Alle richtingen zijn open; samen werken met andere sportclubs, clubhuis verhuren, minder banen, etc.
 Suggesties en ideeën vanuit de leden zijn van harte welkom!
 Genoemd wordt de vraag van een biljartclub om het clubhuis te kunnen gaan gebruiken. Dit wordt nader onderzocht.  
 Kortom, alles staat open.
b.    Ledenbehoud en ledenwerving
 Martijn gaat de projectgroep weer activeren en de ledenwerving oppakken, de flyer actie wordt weer herhaald. Daarnaast zijn er nog andere ideeën zoals een bedrijvenactie (sporten op ons park van naburige bedrijven), invitatie/kennismakingstoernooi. Ook hier de oproep aan de leden om actief mee te denken! Stel dat ieder lid een buurvrouw of buurman mee neemt......
 Richard: richt de blik ook weer op de voetbalclub in de zomer en in de winter!
 Wim: er zijn speciale competitievormen voor de jeugd, ook voor allerkleinsten. Vaker tennissen dan alleen de tennisles is misschien een middel om de jeugd te binden.
c.     40 jarig jubileum WTC
 Gezien de huidige situatie van de club is het voorstel om dit jubileum niet uitbundig te vieren maar te combineren met b.v. de Bourgondische Zondag. De datum van oprichting is 24 oktober 1987.
 Dit voorstel wordt aangenomen. Eric Boon voegt zich bij de projectgroep Bourgondische Zondag.
 
11.   Verkiezing en benoeming bestuur
Anne-Marie Dennissen en Fred Nagels zijn beide aftredend en herkiesbaar. Onder applaus van de vergadering worden zij weer benoemd.
 
12.   Aftredende en nieuwe commissieleden
Aftredende commissieleden:
 Nico Gies en Johan Zwanenburg bij de BC
 Peter Kersten bij de Groencommissie
Zij worden namens de leden bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaar. Voor hen is er een presentje.
 Ook voor Cor Heesterman is een kleine attentie voor de jarenlange beschikbaarheid voor het gastenlabel.
 
Nieuwe samenstelling van de Clubkampioenschap commissie:
 Erna Stelpstra, Richard Borgers, Frans Engelaar, Mike Thijssen
 
 13.   rondvraag
Eric Stelpstra:er worden in overleg met Groen commissie en BC2 bomen gerooid. Met de storm is een andere boom omgegaan. Er blijkt vanuit de groencommissie onduidelijkheid over deze afspraak. Eric koppelt dit nog terug met de voorzitter van de Groencommissie.
 Er worden weer nieuwe bomen voor aangeplant. 
 In maart worden baan 1+2 behandeld met natuurazijn tegen de algen. Dit is milieuvriendelijk en wordt als 1e middel geprobeerd. Stinkt helaas wel. Mocht deze aanpak niet baten dan wordt met chemisch spul behandeld.
 
 
14.   Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de constructieve bijdrage tijdens de vergadering. Alle aanwezigen worden uitgenodigd na afloop een afsluitend drankje te nemen namens te club.
Graag zien wij iedereen op de verschillende activiteiten binnen de vereniging. 
 
Aanwezige leden
 | Erik Boom |  
 | Richard Borgers | Willy Kuijpers
 | Frans Engelaar | Theo Roelofs (21.00 uur)
 | Marian Gerritsen  | Wim Schalks
 | Harrie vd Hoven | Jolanda Schalks-van Boekel
 | Trudy Jansen | Erik Stelpstra
 | Marian Janssen | Erna Stelpstra
 | Antoon Klaassen | Han Stevering
 
Afmeldingen
 | Elly v. Alphen-Smits | Cor Heestermans
 | Geert Arends | Ger Kersten
 | Joop Beekhuizen | Wil Marcus
 | Dinie Beekhuizen-Stevens | Marga Repkes
 | Harrie Beelen | Mike Thijssen
 | Riet Beelen-Bos | Erik Vermeulen
 | Theo Dennissen | Jaimy Vooren
 | Lisa Dennissen | Mariët de Waal
 | Wim v. Haren | Alwine de Winter
 | Jacqueline v. Haren |  
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

024 677 7196

Address

Sportlaan 22
6551 AZ Weurt