Concept notulen ALV 2019

29 januari 2019

Verslag ALV 2019  
CONCEPT
 
Datum | : | 25 januari 2019 Plaats | : | Clubhuis WTC te Weurt
Aanwezig | : | Zie onderaan
Afwezig met kennisgeving | : | Zie onderaan
Bestuur | : | Monique Vos (vz.), Ann Vink (pm.), Anne-Marie Dennissen (secr.), 
Martijn Deppenbroek, Fred Nagels, Bart Nefkens, Willy Kuijpers
 
 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.       Opening
De Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn 19 stemgerechtigde leden aanwezig, het quorum is 20. Te weinig  om de 1e vergadering rechtsgeldig te laten zijn.  De eerste ALV wordt gesloten. 

 De 2e vergadering wordt geopend, genomen besluiten in deze ALV zijn rechtsgeldig.
 Er zijn geen mededelingen en agenda wordt vastgesteld.
 
 Er is een wisseling in het bestuur; Willy heeft de plaats ingenomen van Peter Rengers. Vergadering is akkoord met toetreding van Willy in het bestuur.
 
2.       Notulen Algemene Leden Vergadering 2018
Geen opmerkingen.
 Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan de notulist.
 
3.       Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
4.       Terugblik 2018 bestuur                               
Stand leden WTC
Senior: 99           junior:  9                             
 Dit  aantal baart ons zorgen, helaas wordt de ingezette richting niet omgekeerd. Het is ook een landelijke trend, KNLTB kampt ook met terugloop leden.
  
Jeugd
Activiteiten van afgelopen jaar zijn:
  -Sjors Sportief in april
  -Sportief Beuningen op 22 september (sportdag voor groepen 7 van alle basisscholen in Beuningen)
 
 Biljartclub:
Sinds juni 2018 maakt de Beuningse biljartvereniging gebruik van het clubhuis. 
 Ger Kersten verteld dat de vereniging het hier goed naar de zin heeft, ze zijn er 4 middagen in de week.
 Ook bij deze vereniging is de gemiddelde leeftijd hoog. 
  
Vrijwilligers
De club heeft nog steeds commissies en vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen. Gelukkig maar!
Bij een aantal commissies zijn mensen gestopt. Dit komt nog terug op de agenda.
 
 Beheerderscommissie (BC)
Willy geft een korte toelichting op het nieuwe systeem om de  voorraad inzichtelijk maken. Dit gebeurd aan de hand van de kassa uitdraai. Dit liep prima tot het jubileum feest. Vanaf 1 januari jl. is dit weer ingezet.
 Voordeel van dit systeem is sneller inzicht in de voorraad en inzicht in de kas.
 De commissie heeft  in 2018 een pas op de plaats gemaakt met het onderhoud, gaan het  dit jaar dit weer oppakken, ondermeer renovatie van de keuken en hang – en sluitwerk deuren staan op de planning. 
 De bar is onlangs geschilderd, ziet er weer prima uit.
  
Groencommissie en de baanonderhoud commissie
Dank zij de baan- en de groen commissie ziet ons park en de banen er spic en span uit. Alles ligt er netjes en goed onderhouden bij. Complimenten aan de heren van deze commissies! 
Wim licht nog toe; baan 1 en 2 blijven zorgelijk door algen aanzetting. Gaan  mogelijkerwijs dit jaar middel aanschaffen om dit aan te pakken. Aanschaf van dit spul is een hoge kostenpost dus er is nog twijfel om dit te doen. 
Het advies van de baancommissie is  om meer gebruik te maken van baan 3 en 4.
Klok staat weer stil, Theo Bindels kijkt hier nog even naar.
 
De toernooicommissies (17+ en 25+)
De beide toernooien hebben een goede bezetting gehad en een goede omzet gedraaid. Het 25+ heeft zelfs een vol toernooi gehad 
Er is een nieuw toernooi, het rating toernooi, er is nog plek, inschrijven kan nog! Het toernooi vindt plaats  van  25 febr t/m 10 maart aanstaande.
 
Activiteiten
-Pubquiz
 -Clubavonden; minimale opkomst van nieuwe tennissers. Wel een vaste trouwe kern.
 -Bourgondische zondag; commissie heeft opdracht terug gegeven aan bestuur en is gestopt.
 -BTK is afgelopen jaar voor het laatst geweest.  Na terugloop deelname en het stoppen van vrijwilligers in de organisatie heeft er toe geleid dat de Commissie is opgeheven.
 -Er zijn open dagen georganiseerd, hier was helaas weinig tot geen animo voor.
 -we kijken terug op een geslaagd  jubileum feest.  De combinatie van finale dag clubkampioenschappen en feestavond was een goede keuze.
 
Competitie 2018
Wim vertelt dat er vorig jaar in het voorjaar geen kampioenen zijn geweest. 
 Bij de najaars competitie zijn 3 teams kampioen geworden. 
 Ook regionaal competitie gespeeld, wordt dit jaar niet doorgezet. Was niet gezellig, verschillen tussen teams was erg groot. 
 Dit jaar zijn er weinig veranderingen in de regelgeving. KNLTB heeft het aantal onderdelen teruggebracht naar 90. De grote verschillen in teams zijn teruggebracht, scheelt ook in afstanden.
 Voor zomercompetitie kan nog ingeschreven worden tot 10 maart. 
 
5.       Financieel jaarverslag 2018
De vereniging heeft vorig jaar winst gedraaid. Er meer omzet gedraaid, toernooien hebben goed gelopen, er is minder uitgegeven aan onderhoud. Uitgaven voor energie zijn minder, kortom positief.
 Spaarrekening is weer wat steviger geworden.
 Er staat een post voor crediteuren, de belasting vordert de uitgekeerde BTW terug en de rekening voor Back2basic. 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag.
 
 6.       Verslag kascontrole commissie
Richard neemt het woord namens de kascontrole, samen met Erna Stelpstra hebben ze  kascontrole uitgevoerd. Alles is gecontroleerd en zag er perfect uit. 
 De vergadering verleent decharge aan het bestuur. Met de complimenten aan Ann voor de boekhouding.
 
 7.       Benoeming kascontrole commissie 2019
 Erna treedt af, Richard is herkiesbaar. Monique vraagt na bij Frans Engelaar of hij dit jaar de kascontrole wil uitvoeren.  Han  Stevering meldt zich aan als reserve lid.
 Dank aan de kascontrole commissie.
 
8.       Begroting 2019
Ann ligt de begroting op de verschillende onderdelen toe. 
 Ger Kersten merkt op dat het begrote bedrag voor de biljart vereniging wat hoog begroot is. Ger geeft ook aan dat het aantal leden misschien terugloopt. Opmerkingen worden meegenomen.
 Er komt een vraag voor de overkapping; Willy geeft aan dat het zonnescherm vervangen moet worden, ook de gas heaters moeten vervangen worden. Vandaar dit bedrag.
 Vergadering gaat akkoord met begroting.
  
9.       Vaststelling contributie 2019
·         Seniorleden € 127,-
·         Ereleden € 0,-
·         Rustend lid € 20,-
·         Senior Dagstudent € 65,-
·         Junior leden 1e kind € 47,-
·         Junior leden 2e kind € 37,-
·         Junior leden 3e kind en volgende € 0,-
·         Vrijwilligersbijdrage seniorleden € 23,-
 
 Er komt een vraag of ereleden niet tennissen. Volgens Fred zijn er binnen WTC geen ereleden die tennissen en er wordt voor hun niet afgedragen aan de KNLTB. 
 Vergadering gaat akkoord.
 
10.   Onderwerpen vanuit het bestuur
a.    Voortgang toekomst WTC
 Er zijn gesprekken geweest met WVW, met de gemeente en met externen om te kijken wat de richting zou kunnen worden. Het is nog een tijd breder getrokken met meer verenigingen in Weurt, maar de belangen liepen te ver uiteen. Uiteindelijk zijn WTC en WVV het gesprek verder aangegaan. Binnenkort komt er een overleg met de wethouder Pim v. Teffelen.
 Het traject loopt stroperig, maar we proberen de energie erin te houden. 
 De vraag komt of Beuningen dit traject ook financieel kan ondersteunen. Dit moet duidelijk worden in het komende gesprek met de wethouder.  Dialoog met alle partijen moet open blijven.
 
b.    Het logo behoefde een update uit, uit een aantal ontwerpen heeft het bestuur een nieuw logo gekozen. Het logo wordt gepresenteerd op het scherm, het is ontworpen door Romy Martens. 
 Vergadering is positief over het nieuwe logo.
  
11.   Verkiezing en benoeming bestuur
Ann Vink is aftredend en herkiesbaar. Onder applaus van de vergadering wordt zij weer benoemd.
 Monique meldt dat ze volgend jaar met de ALV stopt als voorzitter.
 
 12.
   Aftredende en nieuwe commissieleden
Aftredende commissieleden:
 Richard Borgers stopt bij de commissie clubkampioenschappen. Hij wordt hiervoor bedankt en krijgt een attentie overhandigd.
 
 Wim Schalks krijgt voor zijn inzet als VCL ook een attentie overhandigd. Er gaat veel tijd zitten in de competitie, het is erg belangrijk voor de club en Wim heeft het goed voor elkaar! Dank daarvoor.
 
 13.   Rondvraag
-Theo Bindels oppert of er misschien meer activiteiten of verenigingen gebruik kunnen maken van het clubhuis. Het bestuur staat er open voor. Als iemand een signaal oppikt, geef het door aan het bestuur.
 Ook ledenwerving blijft in de ogen van Theo belangrijk.  Persoonlijk vragen en mensen aanspreken werkt het beste……. We zijn zelf allemaal ambassadeur!
 -Fred Nagels merkt op dat er wat gaat veranderen bij de pasjes van de KNLTB, het pasje wordt waarschijnlijk 2 jaar geldig, ook je rating wordt niet meer vermeld. Bij toernooien gaat dus met actuele rating geloot worden.  
 -Wim v. Haren merkt op dat er een prijsverhoging is geweest, maar dit is niet gemeld in de ALV.
 Staat in de statuten? Wordt nog nagezocht. 
 -Ann doet het verzoek of er meer gepind  kan worden.  Voorstel is om het duidelijker te maken dat er gepind kan worden. 
 Wim Schalks gaat dit verzoek bij de competitie teams  doorgeven. 
  
14.   Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de constructieve bijdrage tijdens de vergadering. Alle aanwezigen worden uitgenodigd na afloop een glaasje glühwein of een drankje te nemen namens te club.
 
Aanwezige leden
 | Theo Bindels | Jolanda Schalks
 | Richard Borgers | Wim Schalks
 | Lisa Dennissen | Arjan Quik
 | Marian Gerritsen  | Han Stevering
 | Ger Kersten | Wim Herregraven  (20.10 uur)
 | Kathleen Martens | Henk de Waal
 | Jack Martens | Marian Janssen
 
Afmeldingen
 | Elly v. Alphen-Smits | Sylvia Schuurman
 | Wil Marcus | Erik Stelpstra
 | Alwine de Winter | Erna Stelpstra
 | Jacqueline v. Haren | Mitchel Wooninck
 | Gert-Jan de Waal | Tonnie Wooninck
 | Mariët de waal | Theo Dennissen
 | Erik Boom | Joy Elders
 | Harrie Beelen |  
 | Riet Beelen |  
 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 44656476

Tennisvereniging WTC Weurt

Eisenhowerlaan 1
6551 DA Weurt